Членове на КЗД на конференция на високо равнище за равенство на половете

 

В периода 30.09-01.10.2019 г. членовете на Комисията за защита от дискриминация Владимира Стоименова и Златина Дукова присъстваха в Хелзинки на конференция на високо равнище – „Европа за полово равенство? Правене на равносметка – предприемане на действия“, организирана от Финландското председателство на съвета на Европейския съюз.

В програмата на дневния ред на конференцията бяха заложени преглед на постигнатото в борбата за половото равенство в последните 25 години по повод 25-ата годишнина от Пекинската платформа за действие на ООН, обсъждане на проблемите, които стоят на пътя на половото равенство, неговото бюджетиране и политиката на Европа за половото равенство след 2019 година.

Представени бяха основните констатации от доклада „Пекин +25“ от Европейския институт за равенство между половете. Обсъдиха се предизвикателствата, приоритетите и указанията за действие на политики на ЕС за равенство между половете през следващите пет години въз основа на заключенията и препоръките от доклада.

Подчерта се взаимовръзката между ЕС и глобалните политики за равенство между половете.

Акцент имаше върху идентифицирането на икономическите и социалните неравенства в ЕС от гледна точка на пола, положението на семействата с един родител, както и на ромите и жените мигранти и начините за справяне с тях. Освен това се разгледа и актуалният въпрос за равното заплащане и насоките за бъдещи действия за намаляване на разликата в заплащането между половете.

Отделено беше внимание на финансирането на половото равенство и проблемите, които предотвратяват бюджетирането на политиките за полово равенство. В дискусия бе постигнато съгласие, че е нужно „сближаване“ между финансовите средства и половото равенство за постигането на икономически растеж в ЕС.

Обсъдиха се бюджетните практики и нужните изисквания за успешното изразходване на бюджета за полово равенство. Като най-важни измежду практиките и изискванията бяха ясната политика и задаването на конкретни цели за постигането на полово равенство, както и мониторинг над прилагането и следването на политиките в страните-членки на Европейския съюз.

Конференцията беше полезна в няколко основни аспекти – добри практики за недопускане на полово неравенство, насоки за справяне с различното заплащане на мъже и жени в рамките на Европейския съюз и връзките между икономическата и фискалната политика и насърчаването на равенството между половете в ЕС.