AD HOC
Признаци - етническа основа, расова основа, пол, човешки геном, упражняване правото на труд, народност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, прилагане на Законаза енергетиката, упражняване на синдикална дейност, определяне размера на встъпит. вноски за САК, упражняване правото на достъп до собст. недв. имот, тормоз на работното място, различни цени на услуги, неблагопр. третиране при предост. на стоки и услуги
Страница 1 от 3
Bulgarian English French German Russian