НачалоПрофил на купувачаТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

Комисия за защита от дискриминация :: Файлов център

ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

Containers Директории/Файлове
(0/6)

01089-2017-0001

(0/4)
(0/9)
(0/0)

Отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: 'ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ' по проект „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности“ № BG05M9OP001­3.003–0001-С001 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще се извърши на 03.10.2016 г.(понеделник) от 16:00 часа в сградата на Комисията на защитата от дискриминация, намираща се адрес:  гр.Софи, бул. Драган Цанков 35.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

(0/10)

01089-2016-0006

(0/13)

759441

Remository 3.54 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Bulgarian English French German Russian