НачалоПрофил на купувачаПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Комисия за защита от дискриминация :: Файлов център

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Containers Директории/Файлове
(0/20)

Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет : Разработване на функционален анализ, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ и разработване на проект на нова организационна стратегия, както и провеждане на съпътстващо обучение, във връзка с изпълнението на проект 'Функционален анализ и оптимизиране структурата на звената на КЗД' одобрен за финансиране с договор №14-11-2 от 26.08.2014 г. по Оперативна програма 'Административен капацитет'. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I 'Добро управление', подприоритет 1.1. 'Ефективна структура на държавната администрация',  бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08, открита с Решение № 2 от 25.11.2014 г. на Баки Хюсеионов Зам. Председател на Комисията за защита от дискриминация, съгласно заповед № 408 30.10.2014

634934

(0/8)
(0/4)
(0/9)

727548

(0/7)

Решение за откриване на процедура

 

Remository 3.54 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Bulgarian English French German Russian