Комисия за защита от дискриминация

НачалоПрофил на купувача

Комисия за Защита от Дискриминация

Комисия за защита от дискриминация :: Файлов център

Containers Директории/Файлове
(3/31)

АРХИВ

(3/5)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

(0/0)
(0/0)

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

(2/30)

ПРЕКРАТЕНИ ПРОЦЕДУРИ

(5/48)

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

(11/117)

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

(1/18)

ПУБЛИЧНИ СЪСТЕЗАНИЯ

(0/0)
(4/43)

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

(0/0)

Отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: 'ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ' по проект „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности“ № BG05M9OP001­3.003–0001-С001 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще се извърши на 03.10.2016 г.(понеделник) от 16:00 часа в сградата на Комисията на защитата от дискриминация, намираща се адрес:  гр.Софи, бул. Драган Цанков 35.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

(6/42)

ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

Remository 3.54 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian