Комисия за защита от дискриминация

НачалоДостъп до обществената информация

Комисия за Защита от Дискриминация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Комисията за защита от дискриминация. Искането за предоставяне на информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

При желание да бъде направено устно запитване, то трябва да е отправено към Жасмина Милушева - директор на дирекция "Административно-правно обслужване", който на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 35 от ЗДОИ и заповед на председателя на КЗД е упълномощен да разглежда постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация и да взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, както и да уведомява заявителите за взетото решение.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Приемната на Комисията всеки работен ден от 9 до 17.30 часа.

За да бъде разгледано, направеното заявление трябва да съдържа следната информация:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя'
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъпът до обществена информация се предоставя безплатно.

За справки:  тел.: 02/ 807 30 51, 02/ 807 30 30;

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за предоставяне на информация за повторно използване. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или чрез платформата за достъп до обществена информация, която се поддържа от администрацията на Министерски съвет.

На основание чл.43з, ал.1 от ЗДОИ и заповед на Председателя на КЗД №111 от 15.12.2020 г. г-жа Жасмина Милушева, директор на дирекция "Административно-правно обслужване" е упълномощена да разглежда постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване и да взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на информация за повторно използване, както и да уведомява писмено заявителите за взетото решение.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Регистратурата на КЗД, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация за повторно използване се прилага Глава четвърта от ЗДОИ.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация може да се посочи една или повече от следните форми:

  • Копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен);
  • Копие, предоставено по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
  • Комбинация от форми.
Информацията се предоставя за повторно използване безплатно.

За справки:  тел.: 02/ 807 30 51, 02/ 807 30 30;

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Правила за организацията и реда на работа по ЗДОИ в КЗД

Заповед №113 от 21.12.2020 г.

Образец "Заявление за достъп до обществена информация"

Заповед №111 от 15.12.2020 г.

Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

Отчет 2023

Отчет 2022

Отчет 2021

Отчет 2020

Отчет 2019

Отчет 2018

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15,ал.1 от ЗДОИ за 2019 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15, ал.1 от ЗДОИ за 2020 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15, ал.1 от ЗДОИ за 2021 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15, ал.1 от ЗДОИ за 2022 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15, ал.1 от ЗДОИ за 2023 г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване по чл.15, ал.1 от ЗДОИ за 2024 г.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian