Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

 

 

Д-Р БАКИ ХЮСЕИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗД

 

 


Завършва Стопанска академия „Димитър А. Ценов" в Свищов, специалност „Счетоводство и контрол". Магистър е по икономика и счетоводство. Доктор по икономика с научна специалност “финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ / социално-икономическа закрила/. Главен асистент в Института за икономически изследвания към БАН. Преподавател по европейска икономическа социална политика и мултикултурна бизнес среда в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.Работил е като икономист, бил е два мандата общински съветник в община Никола Козлево. Четири мандата е кмет на кметство Църквица, област Шумен. От октомври 2006 г. е заместник-министър на труда и социалната политика с ресор демографска политика, социални инвестиции, равни възможности и недискриминация на неравнопоставените групи в трудовата сфера. Председател на съвета по интеграция на малцинствени групи в министерството. С решение на Министерски съвет от 2006 г. е национален координатор на международна инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.", като координира дейността на министерствата и държавните институции за изпълнение на националните планове и стратегии по интеграция на ромите в България. От 2009 до юли 2012 г. е председател на фондация „Международен център за социална интеграция и застъпничество". Реализирал е проекти за социална интеграция на уязвими общности и е консултант към институт „Отворено общество" за общини и неправителствени организации в работата им за решаване на социалните проблеми на етнически групи.Автор е на редица научни публикации в областта на социалната политика, равните права и възможности, дискриминация и интеграцията на малцинствените общности.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian