Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Среща в КЗД с представители на БАЗВИО

На 25 юни 2024 г. в Комисията за защита от дискриминация беше проведена среща с представители на Българска асоциация на завършилите висше ислямско образование (БАЗВИО) – Гюлер Яхя - председател на БАЗВИО и  председател на мюсюлманско настоятелство в гр. София, Назмие Кулова – зам.-председател на БАЗВИО и експерт в отдел "Образование" към Главно мюфтийство, Бейхан Мехмед – член на БАЗВИО и районен мюфтия на гр. София, и Айдън Мухаммед – член на БАЗВИО.

Гостите бяха запознати с основните функции и правомощия на КЗД, със спецификата на нейното производство и с изградената мрежа от регионални представители. Обърна се внимание на кампанията „Достъпна България“, на превантивната дейност на Комисията като важен фактор за успех в борбата срещу дискриминацията, както и на редица събития и инициативи на институцията, свързани с превенцията.

Бяха обсъдени идеи за бъдещи съвместни инициативи между двете институции, за провеждане на обучителни модули от страна на КЗД за представители на БАЗВИО, както и възможността за подписване на меморандум за сътрудничество.

Гостите посетиха и заседателната зала на Комисията за защита от дискриминация.

От страна на КЗД на срещата присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, и Георги Генчев – главен специалист в отдел АПМС.


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian