Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

 

На 20 декември 2022 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждане.

На заседанието, председателствано от доц. Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД,  присъствено и онлайн участваха следните членове на Съвета за наблюдение: Златина Дукова – член на КЗД, Хюсеин Исмаил – началник-отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация“ към Омбудсмана на страната, Иван Дечев – главен експерт към Омбудсмана на страната, доц. Стоян Ставру – представител на БАН, Валентина Ташкова – представител на неправителствения сектор, Илиана Малинова – представител на неправителствения сектор, както и Поля Христова – държавен експерт в отдел АПМС на КЗД, секретар на Съвета за наблюдение.

В заседанието на Съвета за наблюдение взе участие Петя Стратиева – председател на Сдружение „Ретина България“.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане на въпроси, касаещи правата на хора с редки заболявания, с Петя Стратиева – председател на Сдружение „Ретина България“, съгласно взето решение от заседание на 15.11.2022 г.

2. Обсъждане на задание във връзка с изготвяне на комуникационна стратегия, както и формиране на работна група и възможни членове, които ще се включат в нея – съгласно взето решение от последното проведено заседание на 15.11.2022г.

3. Обсъждане на препоръка, свързана с Наредба за медицинска експертиза  и необходимостта от  по-бързо внедряване на нов модел на оценка на уврежданията и отпадане на ЕР на ТЕЛК като универсален инструмент за ползване на права – съгласно приетата Програма на Съвета за наблюдение по ЗХУ за периода януари – декември 2022 г.

4. Разни

 

Доц. Хюсеинов запозна представителите на съвета със становище на Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България и член на Съвета за наблюдение, по всички точки от дневния ред. Становището беше прието от участниците в заседанието.

По първа точка бяха подкрепени предложенията на Сдружение „Ретина България“, направени от нейния председател Петя Стратиева, свързани с проблемите  и правата на хората с редки заболявания. По този повод беше взето решение да се отправи препоръка към оторизирани държавни институции във връзка с промени в нормативната уредба.

По втора точка от дневния ред беше взето решение за формиране и състав на работна група за изготвяне на задание на комуникационна стратегия.

По трета точка след обсъждане на проекта на препоръка, свързана с Наредба за медицинска експертиза  и необходимостта отпо-бързо внедряване на нов модел на оценка на уврежданията и отпадане на ЕР на ТЕЛК, беше взето решение препоръката да бъде изпратена до здравното министерство предвид факта, че проблемите по темата са с десетгодишна давност.

 

 

 

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian