Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждане

 

На 15 ноември 2022 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждане.

На заседанието, председателствано от доц. Баки Хюсеинов– зам.-председател на КЗД, присъствено и онлайн участваха следните членове на Съвета за наблюдение: Златина Дукова – член на КЗД, Хюсеин Исмаил – началник-отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация“ към Омбудсмана на страната, Ева Жечева – директор на дирекция към Омбудсмана на страната, доц. д-р Стоян Ставру от БАН, Весела Одажиева, представител на неправителствения сектор, както и Поля Христова – държавен експерт в отдел АПМС на КЗД, секретар на Съвета за наблюдение.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане на постъпило оплакване до Съвета за наблюдение от лице, което е с монокулярна мултиплотия. Взето бе решение на следващото заседание да бъдат поканени представители на организации на хората с редки болести.

2. Създаване на работна група за разработване на комуникационна стратегия. Обсъдени бяха възможностите и перспективите за формирането ѝ, като беше даден срок до следващото заседание.

3. Обсъждане и гласуване на проект на писмо до Министерство на труда и социалната политика във връзка с прилагане на чл. 38 от Закона за хора с увреждания и програмите за субсидирана заетост на хора с трайни увреждания,

управлявани от Агенция по заетостта. Беше взето решение да се изпрати писмо до МТСП и до Агенцията по заетостта с искане на информация за работодатели, които са назначили хора с увреждания.

4. Разни

Съветът даде препоръки към различни институции:

Към Националната здравноосигурителна каса

Съветът по наблюдение по ЗХУ препоръчва на НЗОК, в комисията, свързана с изготвяне на проект на актуализирана спецификация с помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и други, предназначени за хора с увреждания, задължително да бъдат включени представители на организации на  хората с увреждания и на Съвета за наблюдение.


Към Министерство на здравеопазването и Националната
здравноосигурителна каса:

Съветът за наблюдение по ЗХУ подкрепя инициативата за достъпа до диетични храни за специални медицински цели, като препоръчва на работната група, създадена от министъра на здравеопазването за осигуряване на диетични храни за специални медицински цели, да изпълни в кратък срок възложените задачи, като проучи възможностите храните за медицинска употреба да бъдат включени в списъка
на  реимбурсираните храни от НЗОК за всички нуждаещи се деца и хора над 18-годишна възраст. Съветът съгласно взето решение на заседанието препоръча на МЗ и на НЗОК следното:

1. Да се създаде механизъм, който позволява добавянето на код за малнутриция/малдигестия към основната диагноза/заболяване. Съгласно МКБ-10 това са кодовете Е43, Е44 и Е46.

2. Да се актуализира списъкът на видовете медицински храни, които да бъдат добавени към Списъка с диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

3. Да се изготви финансов разчет според броя пациенти с нужда от медицински храни.

4. При първа възможност да се обяви договаряне с фирмите производители за доставка на медицински храни, включително течни форми, според актуализирания списък.

5. Да започне воденето и изграждането на регистър на пациентите в България, които имат нужда от специална медицинска храна.


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian