Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Участие на КЗД в конференция на тема “Равенство на половете и нарастваща роля на органите за равенство“

На 03.06.2022г. Поля Христова – държавен експерт в отдел „АПМС“, и Кирил Станков – главен-специалист в отдел „АПМС“, взеха участие в конференция на тема „Равенство на половете и нарастваща роля на органите за равенство”, организирана съвместно от Еквинет и Защитника на правата във Франция.

Конференцията се проведе в хибридна форма, в нея участваха членовете на мрежата Еквинет. Събитието е организирано във връзка с председателството на ЕС от страна на Франция.

Един от акцентите на конференцията беше Директивата за баланса между професионалния и личния живот. Отчетено е по време на кризата с Ковид 19, че жените, които основно полагат грижи за децата, са били поставени пред затруднения да намерят този баланс.

Беше обсъдена и Директивата за прозрачност и равенство при заплащане мъже/жени. Констатирано е, че на Европейско ниво все повече жени заемат отговорни управленски позиции, но същевременно голям процент от жените работят в сектори на заетостта, които са свързани с полагане на грижи и получават по-ниско заплащане. Отчетено е наличието на съществуващи все още стереотипи във връзка с ролята на жените, което представлява риск за професионалното им развитие и израстване.

Фокус беше поставен и върху Директивата за защита от домашно насилие и насилие, основано на пола, като се подчерта, че в ЕС то се включва в понятието равно третиране.

Отчетена е необходимостта посочените директиви да бъдат транспортирани в националните законодателства на страните членки.

Констатирана е нарастващата роля пред органите за равенство във връзка с разработването на планове и стратегии, свързани с посочените директиви, както и значимостта на мониторинговата им роля, предизвикателствата, пред които са изправени, и необходимостта от финансов ресурс за техническо и човешко обезпечаване.

Акцент беше поставен и върху необходимостта от провеждане на осведомителни кампании и обучителни семинари от страна на органите за равенство.

По време на конференцията се обърна внимание и на стандартите на органите за равенство, които представляват препоръчителните минимални изисквания, за да може органите за равенство да изпълняват определените им мандати. Констатирано е, че те ще допринесат за унифициране, тъй като към настоящия момент има множество различия, които са предпоставка за невъзможност да се изгради единно Европейско законодателство и представляват затруднение за ефективни решения в интерес на човешките права. Предстои приемането на стандартите на органите за равенство през месец септември тази година.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian