Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Заседание в КЗД на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждане

На 20 май 2022 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждане.

Заседанието имаше следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за Съвета за наблюдение за 2021 г.;

2. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на Съвета за наблюдение за 2022 г.;

3. Информация във връзка с дейността на КЗД, свързана със защита на правата на хората с увреждания през 2021 г.;

4. Информация във връзка с мониторинг на изпълнението на чл. 5, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-2/26.01.2021 г. и получени отговори на запитвания от КЗД от общините в Република България;

5. Разни.

На заседанието бяха обсъдени и приети Годишният доклад за Съвета за наблюдение за 2021 г и Програмата за дейността на Съвета за наблюдение за 2022 г. Обърна се внимание на постъпили становища на членове на съвета, касаещи проблемите на хората с увреждания, както и предложение на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, свързано с решенията на ТЕЛК по време на Ковид кризата.

Представители на КЗД дадоха подробна информация по точка 3 и 4 от дневния ред.

Присъстваха членовете на Съвета за наблюдение: доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, Петър Кичашки, член на КЗД, Хюсеин Исмаил – началник-отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация“ към Омбудсмана на страната, Иван Дечев – експерт в същия отдел, както и Поля Христова – държавен експерт в отдел АПМС на КЗД, секретар на Съвета за наблюдение. Онлайн участие взе доц. д-р Стоян Ставру от БАН – член на Съвета за наблюдение.


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian