Начало

Национална кръгла маса за обсъждане на проекта за стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда

 

 

 

На 22 декември 2020 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) организира национална кръгла маса за обсъждане на Националната стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда.

Комисията за защита от дискриминация съвместно с Министерството на труда и социалната политика изпълнява проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“, договор БФП № BG05MOP001-3.017-00001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Общата цел на проекта е систематизирането на практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване, институционализиране и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация на работното място. В изпълнение на проекта Комисията за защита от дискриминация разработи проект на Стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда.

Участниците във форума обсъдиха стратегията и отправиха предложения към ръководството на КЗД.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на онлайн събитието присъстваха членовете Ана Джумалиева, Сабрие Сапунджиева, Наско Атанасов, Златина Дукова, Владимира Стоименова, София Йовчева, Петър Кичашки, главният секретар Надежда Йонкова и представители на администрацията.

В онлайн събитието участие взеха представители на МТСП, МОН, на омбудсмана на страната, проф. Ирена Илиева, български представител на ЕКРН и член на борда на Агенцията за основните човешки права на ЕС, представители на синдикатите, на Българската търговско-промишлена палата, на Българската стопанска камара, на НПО, на стопански организации, учебни заведения и медии.

Проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда” по Договор БФП BG05M9OP001-3.017-0001-C01, изпълняван от Комисия за защита от дискриминация, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 

 
Bulgarian English French German Russian