Начало

Онлайн среща по ОПРЧР

На 26 юни 2020 г. доц. д-р Баки Хюсеинов участва в онлайн среща на бенефициентите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020″ с МТСП за наблюдение на напредъка на третата приоритетна ос на програмата – „Модернизация на институциите на пазара на труда, социално включване и здравеопазване“.

Доц. Хюсеинов представи информация за реализираните по проекта дейности от Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Направено е изследване за дискриминацията на пазара на труда и е изготвен механизъм за сертифициране и въвеждане на стандарт за недискриминация в сферата на заетостта.

КЗД разработва по настоящия проект и стратегия за недискриминация.


 
Bulgarian English French German Russian