Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Политики за сигурност на личните данни в Комисията за защита от дискриминация

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (КЗД) е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите.

КЗД е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й правомощия от Закона за защита от дискриминация (чл. 47) и други нормативни актове за:

1. установяване нарушения на ЗЗДискр. или други закони, уреждащи равенство в третирането, извършителя на нарушението и засегнатото лице;

2. постановяване на предотвратяване и преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение;

3. налагане на предвидените санкции и прилагане на мерки за административна принуда;

4. даване на задължителни предписания с оглед спазването на закони, уреждащи равенство в третирането;

5. обжалване на административните актове, постановени в нарушение на закони, уреждащи равенство в третирането, завеждане на искове пред съда и встъпване като заинтересувана страна по дела, заведени по ЗЗДискр. или други закони, уреждащи равенство в третирането;

6. правене на предложения и препоръки до държавните и общинските органи за преустановяване на дискриминационни практики и за отмяна на техни актове, издадени в нарушение на закони, уреждащи равенство в третирането;

7. поддържане на публичен регистър за издадените от нея влезли в сила решения и задължителни предписания;

8. предоставяне независима помощ на жертвите на дискриминация при подаването на жалби за дискриминация;

9. провеждане на независими проучвания относно дискриминацията;

10. разглеждане и решаване на заведените пред нея преписки.

КЗД събира, обработва, съхранява, предоставя, пренася и унищожава информация, съдържаща лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR).

Седалището и адресът на управление на КЗД са: гр. София – 1125, бул. „Драган Цанков“ №35, на който адрес може да изпращате по пощата искания до КЗД като администратор на данни или лично да подадете исканията си в регистратурата на КЗД. Може да използвате и електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С длъжностното лице по защита на данните на КЗД може да се свържете на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

Може да използвате и телефон 02/807 30 10 - Наталия Кръстева, КЗД.


Регламент (ЕС) 2016/679

Закон за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни  по регламент (ЕС) 2016/679

Декларация - съгласие относно защитата на личните данни по регламент (ЕС) 2016/679


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian