НачалоДостъп до обществената информация
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Комисията за защита от дискриминация. Искането за предоставяне на информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

При желание да бъде направено устно запитване, то трябва да е отправено към Жасмина Милушева - старши юрисконсулт в дирекция "Административно-правно обслужване", който на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 35 от ЗДОИ и заповед на председателя на КЗД е упълномощен да разглежда постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация и да взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, както и да уведомява заявителите за взетото решение.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Приемната на Комисията всеки работен ден от 9 до 17.30 часа.

За да бъде разгледано, направеното заявление трябва да съдържа следната информация:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя'
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед No10/10.01.2001 г. на министъра на финансите. Разходите по предоставяне на обществена информация могат да се внесат в касата на КЗД или по банков път по сметка.

За справки:  тел.: 02/ 807 30 51, 02/ 807 30 30;

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Инструкция за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ

Министерство на финансите - Заповед N 10 от 10.1.2001 г.

Образец "Заявление за достъп до обществена информация"

Отчет 2018

 
Bulgarian English French German Russian