Начало

Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП

Отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: Доставка на седем нови леки автомобила за обезпечаване нуждите на КЗД, ще се извърши на 09.06.2017 г.(петък) от 11:00 часа в сградата на Комисията на защитата от дискриминация, намираща се адрес:  гр.София, бул. Драган Цанков 35.На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 
Bulgarian English French German Russian