Начало

Публичен търг

 

 

 

 

Република България

 

________________КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ________________

 

 

З А П О В Е Д

 


 

Относно: провеждане на трети търг е явно наддаване за продажба на автомобили собственост на Комисия за защита от дискриминация

На основание чл. 9, т. 17 от Правилника за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) във вр. с чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във вр. с чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), както и във вр. с чл. 2, т. 2 и чл. 18 от Наредба № 7/ 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 109 от 1997 г.)

Н А Р Е Ж Д А М

Търгът да се проведен на 25.05.2017 г. в 10:30 ч. в сградата на КЗД, намираща се на бул. „Драган Цанков“ № 35, като за целта се формира комисия в състав:

Председател: Магдалена Димитрова Анчева - старши юрисконсулт, дирекция АПО"

Членове:

1.      Ралица Начкова Радева - старши експерт в дирекция ФСДУС;

2.      Иван Енчев Иванов - главен специалист.

която да подготви и осъществи провеждането на трети търг с явно наддаване на два броя употребявани автомобила собственост на Комисия за защита от дискриминация, както следва:

1. Автомобил марка „Тойота", модел „Авенсис" с ДКН № С 3695 НА, година на производство: 2005 г., пробег в км.: 182 480, шаси № SB1BR561L00E120675, двигател № IZZU620150, закупен от КЗД на 16.09.2005 г.Определената пазарна стойност на автомобила се запазва същата - 4896 (четири хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева;

2. Автомобил марка „БМВ", модел „ХЗ 20d" с ДКН № СА 6965 НА, година на производство: 2005 г., пробег в км.: 351 066, шаси № WBAPB11070WE48309, двигател № 83786158, закупен от КЗД на 20.12.2005 г.Определената пазарна стойност на автомобила е намалена с 10 на сто след провеждане на втория търг и съответно възлиза на 9831.60 (девет хиляди осемстотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки) лева;

3.   Автомобил марка „БМВ", модел „318 I" с ДКН № СА 6971 НА, година на производство: 2005 г., пробег в км.: 132 750, шаси № WBAVA51090VA60716, двигател № А458Н640, закупен от КЗД на 20.12.2005 г.Определената пазарна стойност на автомобила е в размер на 11294.00 (единадесен хиляди двеста деветдесет и четири) лева.

Началната тръжна цена е съобразена с балансовата стойност на всеки автомобил.

Автомобилите ще бъдат достъпни за оглед от участниците на адрес: бул. „Драган Цанков" № 35 от 18.05.2017 г. до 23.05.2017 г. от 10:30 ч. до 16:00 ч.

Заявления за участие в търга да се приемат до 17:30 ч. на 23.05.2017 ч. в сградата на КЗД.

 

На основание чл. 21, ал. 1 от Наредба № 7/ 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, всеки кандидат желаещ да участва в търга следва да внесе депозит в размер от 10 на сто от началната тръжна цена за веща желаещ да закупи.

Председателят на комисията да обяви стъпка за наддаване за всеки автомобил и да организира наддаване между кандидатите; да обяви спечелилите наддаването за всяка вещ, като класирането се оторизира в протокол; да обяви учстникът спечелил търга за съответния тръжен номер и предложената от него цена, след което търгът за съответната вещ се закрива. Цената се заплаща в срок до 3 (три) работни дни от обявяването, след което се сключва договор за продажба.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на КЗД.

Препис от заповедта да се връчи на комисията - за изпълнение, на главния секретар и на директора на дирекция „АЛО" - за сведение. Същата да се обяви на видно място в сградата на Комисия за защита от дискримина ежедневника.

………..…………………..

Доц. д-р Ана Джумалиева

Председател на КЗД

ДО

Комисия за защита от дискриминация гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35

 

М О Л Б А

 

от................. ………………………………………………….

ЕГН/ЕИК: адрес:

тел.:..................................... e-mail:………………………….

в качеството

на......................................................................................

 

с ЕГН/ЕИК: адрес: 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъда допуснат/а за участие в публичен търг с явно наддаване за продан на лек автомобил: ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Прилагам:

 

· Документ за внесен депозит;

· Пълномощно;

· Други.

 

 

 

 

Дата: ......................... С уважение:…………………

Гр. София

 

 

TРЕТИ  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

На 12.04.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на Комисия за защита от дискриминация, с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35 , ще се проведе втори търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 3 (три) броя употребявани автомобила.

Документацията за участие в процедурата, списък и снимки на имуществото се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на КЗД: http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/

1.                  Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответната движима вещ, която купувача желае да закупи и се внася по банкова сметка на КЗД в Българска народна банка - Централно управление, BIC: BNBGBGSD, IB AN: BG23BNBG 9661 3300 1184 01 или на касата в сградата на КЗД.

2.    В срок до 23.05.2017 г. кандидатите за участие в търга подават следните документи на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков" № 35:

Заявление за участие по образец;

Документ за платен депозит за участие.

3.     Автомобилите ще бъдат достъпни за оглед от участниците на адрес: бул. „Драган Цанков" № 35 от 18.05.2017 г. до 23.05.2017 г. от 10:30 ч. до 16:00 ч.

За повече информация - гр. София, бул. „Драган Цанков" № 35, Магдалена Анчева, тел.: 02/ 8073037, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Иван Иванов, тел.: 0879 911 530

 

Обявлението за провеждането на търга е публикувано на 18.05.2017 г. във в-к „Труд" и в-к „България днес".

БМВ X3


Тойота

 

 

 

 

 

 

 
Bulgarian English French German Russian