Начало

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения

Отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по проект „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности“ № BG05M9OP001­3.003–0001-С001 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще се извърши на 07.04.2017 г.(петък) от 10:30 часа в сградата на Комисията на защитата от дискриминация, намираща се адрес:  гр.София, бул. Драган Цанков 35.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 
Bulgarian English French German Russian