Начало

Съобщение за промяна на часа на отваряне на оферти

На основание чл. 53 от ППЗОП уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет „ Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект 'Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности ' BG05M9OP001-3.003-0001-C001 по две обособени позиции“ в изпълнение на проект „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности“ BG05M9OP001­3.003–0001-С001 ще се извърши на 09.03.2017 г. от 09.00 часа в сградата на КЗД на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35.

 
Bulgarian English French German Russian