Начало

Представител на службата на върховния комисар на ООН по правата на човека посети КЗД

 

На 20 ноември 2018 г. в Комисия за защита от дискриминация (КЗД) на неофициално посещение беше Ирина Табирта, служител по права на човека, секция "Европа и Централна Азия", отдел " Операции на терен и техническо сътрудничество", служба на върховния комисар на ООН по правата на човека.

Златина Дукова, Владимира Стоименова-Делийска и Петър Кичашки, членове на КЗД, представиха дейностите и мандата на Комисията за защита от дискриминация във връзка с правомощията й като национален орган по правата на човека, статут Б. Те отбелязаха, че в Закона за защита от дискриминация  са регламентирани и широки правомощия на членовете на Комисията. Посочено бе, че Законът обхваща както защитени признаци, регламентирани в отворен неизчерпателен списък с препратка към вътрешното законодателство и международни актове,  така и различни форми на неравно третиране и защита на правата на човека, установени в преходните разпоредби на закона. Въпреки това е необходимо чрез изменение на ЗЗДискр.  членовете на КЗД да бъдат обезпечени с функционален имунитет. Те обърнаха внимание, че това е в съответствие с Препоръка на Европейската комисията от 22.6.2018 г. относно стандартите за органите на равнопоставеност, както и в съответствие с изискванията на Парижките принципи за придобиване на статут А от КЗД като национален орган по правата на човека.

Христо Начков, директор дирекция „Административно-правно обслужване“ в КЗД, разясни пред Ирина Табирта, че гаранция за успешно осъществяване на правомощията на КЗД е предвиденият в закона механизъм за налагане на санкции.

Беше обсъдено, че посредством Националния координационен механизъм по правата на човека КЗД допринесе за изготвяне на последния Универсалния периодичен преглед по правата на човека. Също така посредством сътрудничество със служба на върховния комисар на ООН по правата на човека през 2018 г. КЗД предостави своя принос за различните аспекти, свързани с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Христо Начков отбеляза още, че за българската комисия за защита от дискриминация е от изключително значение осъществяването на добро сътрудничество с омбудсмана на Република България. За създаването на търпимост и толерантност в Република България са необходими усилията на всички органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, партньорството с гражданското общество и неправителствените организации за разясняване и прилагане нормите на националното и международното антидискриминационно законодателство. Съвместните усилия на двата български правозащитни органа – КЗД и омбудсман, могат да бъдат обединени в упражняването на правомощието на омбудсмана да сезира конституционния съд за по-ефективна и всеобхватна защита на равенството за случаи, свързани с антидискриминационното законодателство. КЗД успешно си сътрудничи с омбудсмана на Република България по линия на международните механизми за наблюдение, свързани с равенство и недискриминация.

 

 
Bulgarian English French German Russian