Начало

КЗД с участие в семинар на органите за равенство в Брюксел

На 14 ноември 2018 г. в Брюксел експерт от отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ представи Комисията за защита от дискриминация (КЗД) в семинар на органите за равенство „Прекратяване на дискриминацията срещу ромите в областта на жилищното настаняване и здравеопазването; ролята на органите за равенство“. Форумът бе организиран от белгийския орган по въпросите на равенството УНИА, Европейската информационна служба за ромите (ЕРИО), в тясно сътрудничество с Европейската мрежа на органите по въпросите на равнопоставеността (Еквинет).

Сзаболц Шмид, ръководител на политиката за недискриминация и звено за координация на ромите, ГД "Правосъдие, потребители и равенството на половете“ от Европейската комисия, и Шийна Келер, служител анализи от Агенция на Европейския съюз за основните права, направиха преглед на проблема в контекста на равнище ЕС и на международно равнище.

В своето представяне Сзаболц Шмид подчерта, че на европейско ниво защитата по етнически признак в сравнение с всички останали дискриминационни признаци е най-добре регламентирана. Предоставената система на защита е уникална по своя характер, защото тя предоставя не само защита, но и промени в наказателноправните системи на държавите членки (Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право).

Клод Кан, служител по правата на човека към Службата за правата на човека на ООН (регионална служба за Европа) представи в три пункта контекста на жилищния проблем на ромите на международно ниво.

На първо място той посочи, че е важно да са точно идентифицирани проблемите на национално ниво.

На второ място посочи значението на повишаването на обществената осведоменост. Най-добрата практика в Европа в това отношение е тази на Швеция. В доклад на Швеция от 2012 г. е било направено политическо предложение да бъде създадена комисия за помирение, която да картографира и документира злоупотребите, малтретирането и дискриминационните мерки, извършени срещу ромите през 20-ти век. В резултат, като са показани историческите тежести и обременености на уязвимата група на ромите, обществото е било запознато с особеностите на ромите, в резултат на което се създава трайна тенденция на намаляване на дискриминационните практики. Шведската добра практика чрез създаване на помирителни съвети към момента подлежи на обсъждане в редица европейски държави, сред които е Румъния.

На трето място той отбеляза, че данните за ромите посочват нужда от финансиране чрез "Многогодишна финансова рамка 2020 г.", Европейския социален фонд и Европейския фонд за социално развитие. Посочи, че Норвежкият финансов механизъм, стартирал през април 2018 г., е единствен източник за финансиране на уязвимата група на ромите на този етап, при това директен за неправителствените организации. Обърна внимание на проблема на специфична група – бездомните роми, които нямат адресна регистрация.

По време на проведените дискусии при представянето на проблема на национално ниво, представителят на КЗД разясни, че на национално ниво, българският орган за равенство разполага с механизъм за защита по защитени признаци, включително множествена дискриминация, тормоз. Има и специализиран състав по етнически признак, петчленен разширен заседателен състав за множествена дискриминация, както и санкционен механизъм. По отношение на идентифицирания на европейско ниво проблем на ромите, свързан с достъпа до здравеопазване, КЗД се е произнасяла многократно в разнообразната си и богата практика по този въпрос. Постановявани са решения и по оплакванията за дискриминация, свързани с жилищно настаняване на роми, по които е била сезирана, като, подобно на останалите органи за равенство, не съществува тенденция за голям брой такива оплаквания. Също така експертът от КЗД подчерта значението на финансовата подкрепа от фондовете на ЕС за справяне с предизвикателствата пред обществото за преодоляване на стереотипите по отношение на ромите както в жилищната политика и здравеопазване, така и във всяка друга сфера на обществения живот. Посочи, че за КЗД целевото финансиране е фактор за реализиране на европейски добри практики за преодоляване на стереотипи.

 

 

 

 
Bulgarian English French German Russian