Начало

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП за отваряне на офертите на участниците

Отварянето на офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери по спецификация за нуждите на Комисия за защита от дискриминация“, ще се извърши на 23.08.2018 г. (четвъртък) от 15:30 часа в сградата на Комисията на защитата от дискриминация, намираща се адрес:  гр.Софи, бул. Драган Цанков 35.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 
Bulgarian English French German Russian