Начало

Изследовател от САЩ, специалист към Фулбрайт, на посещение в КЗД

 

 

На 25 юли 2018 г. доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация се срещна с д-р Рейналдо Ортиз Миная, специалист по въпросите на лишаване от свобода, подкрепен от Американското бюро за образователни и културни въпроси и Института на международния образователен съвет за международни учени. На срещата присъства и доц. Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД и гл.спец. Маряна Борисова, експерт в администрацията на Комисията.

Поводът за работната среща е интереса на изследователя към опита, практиката и дейността на Комисията за защита от дискриминация по темата за дискриминация в местата за лишаване от свобода, като това е обект на изследователската му работа по широката тема „Дискриминация на лицата от маргинализирани и уязвими групи в местата за лишаване от свобода и прекомерното им представяне в системата на наказателното правосъдие“ .

Ана Джумалиева запозна Рейналдо Ортиз Миная със същността, компетенциите и дейността на КЗД Фокусът на работната среща беше практиката на КЗД по преписки, образувани по жалби на лица, лишени от свобода, както и успешно реализираният проект „Повишаване капацитета на пенитенциарния персонал за превенция на дискриминация и зачитане на човешките права чрез обучение по европейски стандарти”. В изпълнение на проекта през 2015-2016 г., КЗД допринесе за повишаване капацитета на персонала в затворите в София, Плевен и Сливен чрез обучение и актуализация на програми зa начално/продължаващо обучение в съответствие с европейските стандарти и трансфер на норвежки опит в областта на спазване на човешките права и превенция на дискриминацията.

Практическият наръчник за служители в места за лишаване от свобода е основен продукт на проекта и ползван инструмент и към настоящият момент за първоначалното обучение и надграждане на капацитета на служителите в затворите в цялата страна в областта на зачитане и прилагане на европейските стандарти за правата на човека и недиксриминация.

През 2018 г. д-р Рейналдо Ортиз Миная разглежда системните форми на дискриминация и особено на лишените от свобода от ромски етнос в Централна Източна Европа, със специално внимание към България, Румъния и Унгария. Провеждал е изследвания на системи за наказателно правосъдие и предизвикателствата пред върховенството на закона в Южна Африка, Пакистан, Съединените щати и Карибите.

В края на работната среща бяха обсъдени общи идеи по които КЗД и изследователя чрез възможностите на програмите на българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ могат да си сътрудничат и работят заедно в областта на защитата от дискриминация в България.


 

 
Bulgarian English French German Russian