Начало

Работна среща в КЗД за достъпната среда

На 13 април 2018 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бе проведена работна среща между КЗД, от една страна, и на Обединение „Евро РИА“.

От страна на КЗД присъстваха членовете на работната група по кампания „Достъп на България“, определена със заповед на председателя на КЗД: Златина Дукова – член на КЗД, Надежда Йонкова – главен секретар, Драгомир Кръстев – директор на дирекция СПАП, Нели Генева - директор на дирекция РП. Гости от страна на Обединение „Евро РИА“ бяха: Тони Димов - председател, Деляна Досева - правен експерт, както и Евгений Иванов.

Председателят на КЗД – Ана Джумалиева поздрави присъстващите и представи в резюме кампанията „Достъпна България“.

Срещата бе по повод изпълняваната от „Евро РИА“ обществена поръчка, възложена от МРРБ с предмет „Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг”.

Разговорът бе с акцент върху основния проблем, свързан с достъпността при съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително елементите на достъпната среда в урбанизираната територия, който не е решен и до днес.

Проведената среща бе част от обществената консултация, свързана с изпълнението на обществената поръчка, за да се съберат достатъчно мнения и данни за това дали са налице посочените проблеми, свързани с достъпността, както и дали съществуват други, извън идентифицираните в Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания.

Разисквани бяха въпроси за достъпната среда и добрите практики на Комисията, свързани с нея. Обърнато бе внимание и на чл. 2 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и определението "разумни улеснения". Това определение означава всякакви необходими и подходящи модификации и приспособления, когато такива са необходими във всеки конкретен случай, за да се осигури на човека с увреждане признаването или упражняването на всички права и основни свободи наравно с всички останали.

Като утвърдена вече практика по прилагането на Конвенцията бяха посочени няколко влезли в сила решения на КЗД.

 

 
Bulgarian English French German Russian