Начало

Участие на КЗД в международна конференция в Република Ирландия

 

 

 

На 22 март 2018 г. Баки Хюсеинов – зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), взе участие в международна конференция на високо равнище „Бедност и дискриминация – двете страни на една монета“, организирана от Европейската мрежа на органите за равнопоставеност (Еквинет), с домакин Комисията за права на човека и равенство на Република Ирландия.

По време на конференцията Баки Хюсеинов проведе среща с изпълнителния директор на Еквинет Ан Гаспар, както и с председателя на Комисията за защита от дискриминация на Република Македония Александър Даштевски.

Конференцията включваше редица участници, сред които представители на Службата на върховния комисар за права на човека в ООН, Агенцията на основните права на Европейския съюз, национални органи за равнопоставеност и академични среди.

Форумът има за цел да изследва  взаимно укрепващите се връзки  между бедността и дискриминацията. Бяха обсъдени скорошни законодателни инициативи в различни юрисдикции на държави – членки на ЕС, въвеждащи социално-икономическото положение като защитен от дискриминация признак. Разгледани бяха и начините, по които защитени признаци като „раса“ и „пол“ се пресичат с бедността, което води до утежнени форми на социално изключване. Не на последно място бяха обсъдени и мерки на национално и европейско ниво за прекъсване на порочния кръг на социално изключване.

Конференцията бе открита с приветствено слово от министъра на правосъдието на Република Ирландия, Дейвид Стантън, в което беше подчертан факта, че дискриминацията нанася вреди на цялото общество, а не само на конкретните жертви на дискриминация, и бе осъдена възможността за включване на нов защитен признак в ирландското законодателство за защита от дискриминация, който да отразява социално-икономическото положение на засегнатото лице. Приветствие бе поднесено и от главния комисар на Република Ирландия за права на човека и равенство Емили Лоугън, която изтъкна централната роля на взаимовръзката бедност-дискриминация при определяне на подходи за справяне и с двата проблема.

По време на конференцията борбата с бедността бе разгледана като ключов ангажимент на Европейския съюз в областта на икономическите и социалните права. Това е отразено не само в Европейския стълб за социални права, но също и във факта, че борбата с бедността и социалното изключване е една от петте цели на Европа 2020, десетгодишната стратегия на ЕС за работни места и икономически растеж. В допълнение към това бе обърнато внимание, че една от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие, е да сложи край на бедността във всичките й форми навсякъде.
 

 

 
Bulgarian English French German Russian