Начало

Представители на Съвета на Европа по миграцията и бежанците посетиха КЗД

 

На 16 ноември 2017 г. г-н Томас Бочек посети Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и проведе среща с г-жа Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Той е специален представител на генералния секретар на Съвета на Европа (СЕ) по миграцията и бежанците с правомощия, свързани със събирането на сведения относно спазване от държавите членки на основните права на бежанците и мигрантите и с приоритетно направление в работата децата мигранти. Г-н Томас Бочек беше придружен от г-жа Елвана Тачи, правен съветник в службата на специалния представител, и г-н Едо Корлян, сътрудник в службата на специалния представител.

Г-жа Джумалиева запозна гостите със спецификата на българския орган за равенство и предимствата на механизма за защита от дискриминация в Република България, независимостта на органа, високата оценка, дадена от Европейската мрежа на органите за равенство (Еквинет) по отношение на законодателни решения, свързани с множеството защитени признаци, както и на критериите за подбор на членовете на КЗД и цялостната специфика на органа. „КЗД е квасисъдебна юрисдикция, която е с натовареност на районен съд и в която като тенденция годишно се подават 1000, 1300 жалби и сигнали. Органът за равенство разполага с правомощие да се самосезира. За разлика от съдилищата в производството пред КЗД е регламентирано да се оказва съдействие на страните“ - отбеляза г-жа Джумалиева.

На въпрос на г-н Томас Бочек, свързан с достъпа на децата бежанци до училищата, след като председателят на КЗД разясни, че в исторически аспект България е била толерантна към различните народи, тя посочи казуса, в който КЗД се е самосезирала по случай излъчени репортажи и публикации в медиите, от които е било видно, че децата на бежанци от Сомалия и Афганистан не са били допуснати до училище. С решението се установява, че кмета на общината и председателя на общински съвет с направените от тях изказвания в различни медии са осъществили дискриминация, наложени са глоби и се предписва за предотвратяване на бъдещи подобни нарушения на ответните страни.

Г-н Бочек заяви, че настоящото му посещение в КЗД няма за цел да извършва оценка и мониторинг, а по-скоро да установи по какъв начин българският орган за равенство би могъл да си сътрудничи със Съвета на Европа. В тази връзка председателят на КЗД обърна внимание на значението на превантивната дейност, като за целта даде за пример добрата практика на КЗД при разработване на „Методологията за събиране и анализиране на информация в областта на политиките по интеграция на имигрантите“, разработена по проект „Хармония в различията“ с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. Г-жа Джумалиева посочи, че КЗД разполага с капацитет да развие други дейности, свързани с превенцията на тази уязвима група (бежанци и мигранти) – информационни кампании, проучвания др. в партньорство и с финансова подкрепа от външни източници. Джумалиева и гостът г-н Томас Бочек постигнаха съгласие, че би могло да бъде осъществена подходяща форма на партньорство с цел развитие на превантивната дейност на КЗД по отношение на уязвимата група бежанци и мигранти.