Начало

Заседание в КЗД

 

На 15 ноември 2017 г. в Комисията за защита от дискриминация бе проведено открито заседание на петчленен заседателен състав по преписка № 111 от 2017 г. Производството беше образувано след като Комисията бе сезирана от Върховна административна прокуратура (ВАП) за проверка на спазване на законовите изисквания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас. Поводът бе приетата с решение на Столичен общински съвет Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. В сигнала на Върховна административна прокуратура до Комисията оплакванията са за тормоз по защитените признаци „обществено положение“, „произход“, „лично положение“ и „семейно положение“. Посочва се още, че с подзаконовия акт след въвеждане на приложимите критерии в т.8 е предоставена възможност при голям брой кандидати за прием в първи клас всяко училище по решение на педагогическия съвет да приеме до три различни допълнителни критерии. В сигнала е отразено, че съобразно чл. 14 от Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) упражняването на правата и свободите следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация.

На заседанието присъстваха представители на ответните страни, както и представители на различни медии.

Заседателният състав, след като установи, че преписката е изяснена от фактическа и правна страна, я обяви за решаване. Решението ще бъде постановено в законовия срок.


 
Bulgarian English French German Russian