Начало

Среща на платформата за социалните и икономическите права на FRA-ENNHRI-EQUINET-СЕ на тема "Борба с бедността в Европа, основана на правата: между политика и (добра) практика"

 

Експерт от отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“, дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция на Комисия за защита от дискриминация“ участва в 5-та среща на платформата за социалните и икономическите права на FRA-ENNHRI-EQUINET-СЕ, проведена в Рига, Латвия на тема „Борба с бедността в Европа, основана на правата: между политика и (добра) практика“.

В приветствието на домакините към участниците в срещата беше обърнато внимание, че проблема на бедността всъщност се възприема индивидуално от обществото и държавите предвид минималните стандарти за живеене и стандарт на живот.

Цялата предобедна сесия беше посветена единствено на член 30 от Хартата - правото на защита срещу бедност и социално изключване. Един от панелите с лектор г-жа Данута Уиннисска-Казалс, администратор в отдел „Европейската социална харта“ беше посветен на правната рамка на Съвета на Европа за защита на Социални права, с което бяха надградени познанията на участниците в тази насока. Друг от панелите с лектор представител на постоянното представителство на Европейския съюз в Латвия беше посветен на Европейския стълб на социалните права, който беше приет от Европейската комисия на 26 април 2017 г., като на тази лекция бяха представени разпоредби от проекта на Директива за баланс между личния и професионалния живот. Г-жа Чирпиана Мораро от Съвета на Европа представи случаи от практиката на Европейския съд по правата на човека на Съвета на Европа. Проф. Лепик представи практиката на Европейския комитет по социални права въз основа на разпоредбата на чл. 30 от Хартата - правото на защита срещу бедност и социално изключване. Г-жа Катрин Стейнфилд от Европейската мрежа на органите за равнопоставеност (Еквинет) представи законодателната рамка на ЕС, свързана с борба със социалното изключване и представи данни, че 14 държави от мрежата на Еквинет разполагат със законодателство, свързано с феномена бедност. Тя обърна внимание на факта, че бедността и дискриминацията като явления са свързани – бедността увеличава риска от дискриминация, а дискриминацията може да доведе до бедност. Други лектори на предиобедната сесия бяха още представители на домакините, на неправителствени организации, на Европейската мрежа на националните институции по правата на човека.

По време на следобедната сесия бяха представени добри практики за борба с бедността от Белгия, Холандия и Литва с акцент върху децата. Бяха обменени мнения относно онлайн сътрудничеството, която ще определи по-нататъшното изграждане на капацитета на платформата.

В много случаи основен проблем е не толкова признаването на правата от социалния стълб и Европейската социална харта, а по-скоро тяхното действително реализиране. Те надграждат правата от Европейската конвенция за права на човека и основни свободи на Съвета на Европа. Има случаи, при които гражданите не могат да се възползват в пълна степен от правата си поради липсата на информираност, за вече съществуващото законодателство. Ето защо важен акцент на стратегията за последващите действия ще бъде укрепването на прилагането на съществуващите права.

 

 
Bulgarian English French German Russian