Начало

Представителят на УНИЦЕФ за България на официално посещение в КЗД

 

На 14 август 2017 г.  в Комисия за защита от дискриминация (КЗД) Ана Джумалиева – председател на КЗД, прие на работна среща г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България. Участие в двустранната среща взеха и г-жа Елена Атанасова, програмен директор „Мониторинг на правата на детето“, г-н Роберт Джераси – съветник в КЗД, и експерти от отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ на КЗД.

Г-жа Джумалиева представи основните функции и дейности на българския орган за равнопоставеност, като даде акцент върху квазисъдебните му правомощия и широките правомощия в сферата на превенцията.  Правата на децата и осигуряването на ефективната им защитата бяха във фокуса на срещата. Председателят на КЗД отдели специално внимание на  потенциала от съвместни инициативи във връзка с повишаване на ангажираността на всички нива по въпросите на преодоляване на стереотипи и предразсъдъци, чиито жертви стават често и децата и учениците в периода на тяхното развитие и възпитание. Дискутирано беше задължението в Закона за защита от дискриминация относно лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и съставителите на учебници и учебни помагала. Подчерта се необходимостта те да предоставят информация и да прилагат методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи спрямо ролята на жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот, спрямо лицата, принадлежащи към расови, етнически и религиозни групи, както и към хората с увреждания.

Обсъдени бяха и други допирни точки между двете институции, потенциалните приоритети за бъдещо сътрудничество в областта на защитата от дискриминация на подрастващите от особено уязвими групи - деца от институции и възпитателни училища-интернати и социално педагогически-интернати, деца с увреждане, деца от малцинствени общности, деца бежанци или емигранти. Комисията за защита от дискриминация представи опита си от обучителни мероприятия, както и материали, изготвени по проекти на Комисията, които се ползват от нейните регионалните представители при информационни срещи с ученици, младежи и представители на образователни институции из страната. Обсъдена беше възможността за подписване на споразумение за партньорство, с което да се даде начален тласък на дългосрочно и устойчиво сътрудничество за защита и насърчаване правата на децата в България, включително и правото на равно третиране и насърчаване на равни възможности.

 

 
Bulgarian English French German Russian