Начало

Официално посещение в КЗД от мисията на Израел в България

На 10 август 2017 г. г-жа Иман Амаша, заместник-ръководител на мисията на Държавата Израел в Република България, беше на официално посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Тя беше посрещната от председателя на КЗД – Ана Джумалиева, зам.-председателя Баки Хюсеинов, г-н Робърт Джераси – консултант в Комисията, и представител на отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ в КЗД.

Ана Джумалиева представи широкия спектър от правомощия на българския орган за равнопоставеност и обърна внимание, че признание за уникалността на органа е изборът му за домакин на първата среща на специализирана работна група на европейските органи за равенство с квазисъдебни функции. Запозна г-жа Иман Амаша с подписания между КЗД и Организацията на евреите в България „Шалом“ меморандум за сътрудничество, както с и ключови съвместните инициативи. Обсъдени бяха и определени аспекти от работата на израелски сродни органи, които съвпадат с дългосрочните стратегически цели за развитие на КЗД, като например създаването на консултативен обществен съвет и разработването на ефективна комуникационна стратегия на органа, която да послужи за основата на мащабна информационна кампания за повишаване обществената информираност по въпросите на толерантността и равното третиране.

Г-жа Амаша разказа за опита си в пилотен проект, финансиран с бюджетни средства от Израел, за интегриране на малцинствата във висшето образование и пазара на труда в Израел, който е показал важността на включване на ранно детско образование и възможности за продължаващо образование на майките в проектите за интеграция на уязвими общности от малцинствен произход.

В заключение г-жа Амаша и ръководството на КЗД потвърдиха добрата воля и решимостта си за съвместно сътрудничество в областта на равенството и интеграцията на уязвими групи, като подчертаха възможностите за обмен на опит между експерти от двете държави чрез работни посещения на място.

 
Bulgarian English French German Russian