Начало

Публичен търг

 

 

Република България

 

________________КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ________________

 

 

З А П О В Е Д

Относно: провеждане на трети търг с явно наддаване за продажба на автомобили собственост на Комисия за защита от дискриминация

 

 

На основание чл. 9, т. 17 от Правилника за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) във вр. с чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във вр. с чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), както и във вр. с чл. 2, т. 2 и чл. 18 от Наредба № 7/ 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 109 от 1997 г.)

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

Търгът да се проведен на 12.07.2017 г. в 10:30 ч. в сградата на КЗД, намираща се на бул. „Драган Цанков“ № 35, като за целта се формира комисия в състав:

 

Председател: Радослав Павлов Първанов – юрисконсулт, дирекция „АПО“

 

Членове:

1. Ралица Начкова Радева – старши експерт в дирекция ФСДУС;

2. Иван Енчев Иванов – главен специалист.

 

която да подготви и осъществи провеждането на търг с явно наддаване на два броя употребявани автомобила собственост на Комисия за защита от дискриминация, както следва:

 

 

1. Автомобил марка „БМВ“, модел „Х3 20d” с ДКН № СА 6965 НА, година на производство: 2005 г., пробег в км.: 351 066, шаси № WBAPB11070WE48309, двигател № 83786158, закупен от КЗД на 20.12.2005 г.                                                        Определената пазарна стойност на автомобила е намалена с 10 на сто след провеждане на третия търг и съответно възлиза на 8848.44 (осем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) лева;

 

2. Автомобил марка „БМВ“, модел „318 I“ с ДКН СА 6971 НА, година на производство: 2005 г., пробег в км.: 132 750, шаси WBAVA51090VA60716, двигател A458H640, закупен от КЗД на 20.12.2005 г.                                Определената пазарна стойност на автомобила е намалена с 20 на сто след провеждане на първия търг по отношение на нея и е в размер на 9035.2 (девет хиляди тридесет и пет лева и две стотинки) лева.

 

Началната тръжна цена е съобразена с балансовата стойност на всеки автомобил.

Автомобилите ще бъдат достъпни за оглед от участниците на адрес: бул. „Драган Цанков“ № 35 от 05.07.2017 г. до 11.07.2017 г. от 10:30 ч. до 16:00 ч.

Заявления за участие в търга да се приемат до 17:30 ч. на 11.07.2017 ч. в сградата на КЗД.

На основание чл. 21, ал. 1 от Наредба № 7/ 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, всеки кандидат желаещ да участва в търга следва да внесе депозит в размер от 10 на сто от началната тръжна цена за веща желаещ да закупи.

Председателят на комисията да обяви стъпка за наддаване за всеки автомобил и да организира наддаване между кандидатите; да обяви спечелилите наддаването за всяка вещ, като класирането се оторизира в протокол; да обяви учстникът спечелил търга за съответния тръжен номер  и предложената от него цена, след което търгът за съответната вещ се закрива. Цената се заплаща в срок до 3 (три) работни дни от обявяването, след което се сключва договор за продажба.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на КЗД.

Препис от заповедта да се връчи на комисията - за изпълнение, на главния секретар и на директора на дирекция „АПО“ - за сведение. Същата да се обяви на видно място в сградата на Комисия за защита от дискриминация и в два централни ежедневника.

………..…………………..

Доц. д-р Ана Джумалиева

Председател на КЗД

 


На основание чл. 20, ал. 3 от  Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и заповед  на Председателя на Комисия за защита от дискриминация за организира и провежда на

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

На 12.07.2017 г. от 10:30 ч. в сградата на Комисия за защита от дискриминация, с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35 , ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 2 (два) броя употребявани автомобила.

Документацията за участие в процедурата, списък и снимки на имуществото се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на КЗД:  http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/

1. Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответната движима вещ, която купувачът желае да закупи и се внася по банкова сметка на КЗД в Българска народна банка - Централно управление, BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG23BNBG 9661 3300 1184 01 или на касата в сградата на КЗД.

2. В срок до 11.07.2017 г. кандидатите за участие в търга подават следните документи на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35:

- Заявление за участие по образец;

- Документ за платен депозит за участие.

3. Автомобилите ще бъдат достъпни за оглед от участниците на адрес: бул. „Драган Цанков“ № 35 от 05.07.2017 г. до 11.07.2017 г. от 10:30 ч. до 16:00 ч.

За повече информация – гр. София, бул. „Драган Цанков” № 35, Радослав Първанов, тел.: 02/ 8073047, e-mail: r.parvanov@mail.kzd.bg, Иван Иванов, тел.: 0879 911 530

Обявлението за провеждането на търга е публикувано на 05.07.2017 г. във в-к „24 часа“ и в-к „България днес“.

 

 


 

ДО

Комисия за защита от дискриминация

гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35

 

М  О  Л  Б  А

 

от................. ………………………………………………….

ЕГН/ЕИК: адрес:

тел.:..................................... e-mail:………………………….

в качеството

на......................................................................................

с ЕГН/ЕИК: адрес:  

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъда допуснат/а за участие в публичен търг с явно наддаване за продан на лек автомобил: ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

който ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10:30 ч. в сградата на КЗД, с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35

Прилагам:

· Документ за внесен депозит;

· Пълномощно;

· Други.

Дата: .........................                                                                       С уважение:…………………

Гр. София

 
Bulgarian English French German Russian