Начало

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения

Отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ" по проект „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности“ № BG05M9OP001­3.003–0001-С001 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще се извърши на 03.10.2016 г.(понеделник) от 16:00 часа в сградата на Комисията на защитата от дискриминация, намираща се адрес:  гр.Софи, бул. Драган Цанков 35.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти по поръчка с предмет "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“, ФИНАНСИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“до 02.09.2016 г. 17:30 ч. Отварянето на офертите ще се състои на 07.09.2016 г. в 10:30 ч. в сградата на КЗД. Информацията е публикувана в "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА"

 

Израелският посланик на официално посещение в КЗД

продължава>

 
Bulgarian English French German Russian